EPSONIN URAAUURTAVA MATKA UUSIUTUVAN SÄHKÖN KÄYTTÖÖN

Siirtyminen pelkän uusiutuvan sähkön käyttöön tuotantosektorilla on suuri haaste. Mutta se on mahdollista. Epson on raivannut tietä uusiutuvalle valmistukselle myös muille toimijoille.

EPSONIN URAAUURTAVA MATKA UUSIUTUVAN SÄHKÖN KÄYTTÖÖN

Miten valmistajat voivat siirtyä käyttämään pelkkää uusiutuvaa sähköä

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan valmistusala ja muut teolliset käyttäjät ovat vastuussa noin kolmasosasta maailman energiankulutuksesta1. Sähkö on tässä keskeisessä osassa. Jos kaikki tehtaiden ja teollisuuslaitosten kuluttama energia olisi peräisin uusiutuvista lähteistä, t��llä olisi merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Tämä on haastava tavoite, mutta yhä useammat yritykset sitoutuvat siihen. Esimerkiksi RE100-hankkeen puitteissa yli 400 yritystä on sitoutunut käyttämään pelkkää uusiutuvaa sähköä kaikissa toiminnoissaan. Se, miten ne tämän tavoitteen saavuttavat, riippuu monista tekijöistä, kuten siitä, mitä ne tekevät ja missä.

Vaihtaminen kaukaisissa maissa tuotetun energian käytöstä tietyn alueen runsaiden uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön tuo mukanaan monia etuja. Se esimerkiksi parantaa energiaomavaraisuutta ja luo uusia työpaikkoja.”

Junichi Watanabe, Managing Executive Officer / General Administrative Manager, tuotannon suunnitteluosasto, Seiko Epson Corporation

Siirtyminen uusiutuvan sähkön käyttöön

"Organisaatioilla, joiden sähkönkulutustarpeet ovat pienemmät ja joilla on vakaa taloudellinen tilanne, on parhaat edellytykset siirtyä uusiutuvan energian käyttöön. Uusiutuvan energian käyttöön siirtyminen on kuitenkin haastavampaa yrityksille, joiden sähkön tarve on suurta. Tällaisia ovat esimerkiksi yritykset, joilla on uuneja lasin valmistukseen tai sulatus- tai muita suuren mittakaavan lämmityslaitteita tai jotka ovat kooltaan suuria – kuten suuret varastot ja kokoonpanolaitokset” kokoonpanolaitokset”, kertoo Paul Holdredge, konsulttiyritys Business for Social Responsibilityn (BSR) Director for Industrials and Transport.
Uusiutuvan sähkön käyttöön siirtymisen mahdollisuus on kuitenkin muuttunut huomattavasti helpommaksi viime vuosina tapahtuneen merkittävän kustannusten laskun ansiosta. Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) mukaan aurinkosähkö oli vuonna 2010 tyypillisesti 710 % kalliimpaa kuin halvin fossiilinen polttoaine, mutta vuoteen 2022 mennessä se oli 29 % halvempaa2. Kansainvälisen uusiutuvien energialähteiden järjestön mukaan sähkön osuus teollisuuden energian loppukäytöstä on tällä hetkellä noin 20 %, ja tämän osuuden odotetaan vain kasvavan.

Aurinkosähkön hinta

Diagram showing that in 2010, the price of renewable energy sources were 710% higher than fossil fuels. Diagram showing that in 2023, the price of renewable energy sources were 29% lower than fossil fuels.

Tuotannon haasteet

Uusiutuvan energian hinta – huolimatta siitä, kuinka alhainen se on – ei kuitenkaan ole ainoa seikka, joka vaikuttaa valmistajan kykyyn siirtyä käyttämään pelkkää uusiutuvaa energiaa. Sekä tarvittava alkupääomasijoitus että ensimmäisten vaihtajien epäedullinen asema – uusien teknologioiden käyttöönottaminen on kalliimpaa uranuurtajille kuin niille, jotka seuraavat heidän jalanjäljissään – voivat merkittävästi hidastaa siirtymistä pelkän uusiutuvan energian käyttöön. Puhumattakaan tiettyjen uusiutuvien energialähteiden puutteellisesta saatavuudesta tietyillä maantieteellisillä alueilla ja siitä, että ensin tarvitaan asianmukaista infrastruktuuria, jotta tällaista energiaa voidaan toimittaa – seikka, mistä yksikään yritys ei voi yksinään vastata.

Valmistus vaatii valtavasti suuremman määrän sähköä kuin mitä toimistotiloissa tarvitaan. Joissakin maissa tai tietyillä alueilla, joissa uusiutuvan sähkön tarjonta on rajallista, kuten Japanissa, Taiwanissa ja Singaporessa, uusiutuva sähkö on myös paljon perinteisillä keinoilla tuotettua sähköä kalliimpaa, mistä aiheutuu merkittävää kustannusrasitusta uusiutuvaa sähköä hankkiville yrityksille.

Epson pyrkii lisäämään uusiutuvan sähkön käytön suosiota huolimatta siitä, että se kasvattaa lyhyen aikavälin kustannuksia. Yhtiö edistää investoimista kestävään kehitykseen yhteisöjen tukemiseksi ja tuleviin sukupolviin panostamiseksi ja on näin luomassa myös sosiaalista arvoa.

Paikallisia ratkaisuja

Missä päin maailmaa yritykset toimivatkaan ja millaista uusiutuvaa energiaa niillä onkaan saatavilla, yritysten täytyy aina sopeutua paikallisiin, kansallisiin ja maailmanlaajuisiin puitteisiin. Japanista käsin toimiva Seiko Epson on tehnyt juuri näin. Yritys siirtyi vuonna 2021 käyttämään pelkkää uusiutuvaa sähköä kaikissa Japanissa sijaitsevissa toimipaikoissaan, ja vuoden 2023 loppuun mennessä siirtyminen uusiutuvan sähkön käyttöön saatettiin loppuun maailmanlaajuisesti kaikissa Epsonin omistamissa toimipaikoissa3.

Tämän tavoitteen saavuttaminen on tullut mahdolliseksi säännöllisten hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden asettamisella ja sillä, että yritys on käyttänyt uusiutuvaa sähköä jo vuodesta 2018 lähtien.

Esimerkiksi Japanin Naganon prefektuurissa ja Tohokun alueella, joissa on runsaasti vettä, Seiko Epson luottaa vesivoimaan.

Ja samankaltaista lähestymistapaa yritys hyödyntää myös Japanin ulkopuolella. Filippiineillä Epson hyödyntää paikallisia geotermisiä ja vesivoimavaroja. Indonesiassa se puolestaan käyttää taas eri energialähdettä – nimittäin uusiutuvaa biomassaa.

Miten Epson on mukautunut paikallisiin puitteisiin

Map of Japan with 2 labels reading: 'Tohoku area: Epson taps into local hydropower to power its semiconductor fabrication plant.' 'Nagana Prefecture: Epson utilizes the abundant water sources to create hydoroelectric power.' Map of the phillipines with a label reading: Epson uses local geothermal and hydroelectic sources. Map of Indonesia with a label reading: 'Epson uses biomass power as its renewable source of energy'

”Olemme käyttäneet paikallisesti tuotettua energiaa aina kun mahdollista”, kertoo Junichi Watanabe, tuotannon suunnitteluosaston Managing Executive Officer / General Administrative Manager, jonka tehtäviin kuuluu Epsonin toimitusketjun hankintastrategioiden parantaminen entisestään, mukaan lukien uusiutuvan sähkön käytön osalta. ”Vaihtaminen kaukaisissa maissa tuotetun energian käytöstä tietyn alueen runsaiden uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön tuo mukanaan monia etuja. Se esimerkiksi parantaa energiaomavaraisuutta ja luo uusia työpaikkoja.”

Uusiutuvan sähkön hankkimisen lisäksi Epson kehittää ja luo yhdessä muiden kanssa myös muita energialähteitä jatkuvien uusiutuvan sähkön hankintojen avulla. Yhtiö on esimerkiksi aloittanut Japanissa yhteistyössä Naganon prefektuurin ja Chubu Electric Power Miraiz Company, Inc:n kanssa Naganon prefektuurissa sijaitsevien vesivoimaloiden tukemisen. Kaksi vesivoimalaa on jo toiminnassa (ja ne tuottavat yhteensä 5 770 kilowattia sähköä), ja kolmannen vesivoimalan odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2024 aikana. Vesivoimaloiden määrän odotetaan kasvavan viiteen vuoteen 2025 mennessä.

Tällaiset tavoitteet voivat auttaa yritystä erottumaan joukosta. ”Tutkimuksemme mukaan lyhyen aikavälin tavoitteen asettaminen pelkän uusiutuvan sähkön käytölle on esimerkki johtajuudesta ja seikka, joka auttaa yritystä erottumaan muista. Joillakin yrityksillä on lisäksi pidemmän aikavälin suunnitelmia siirtymän toteuttamiselle,” sanoo Holdredge.

Yritysten olisi hyvä ottaa huomioon muun muassa seuraavat käytännön seikat:

Aurinkoenergian tuotantojärjestelmien kohdalla Epsonin toimipaikoissa päätetään aina myös kunkin maan tai alueen yksilöllisten puitteiden perusteella, valitaanko sähkön tuottaminen itse vai solmitaanko sähkönhankintasopimus. Ratkaisu vaihtelee yrityskohtaisesti. Toimivin ratkaisu uusiutuvan sähkön käytön tavoitteiden saavuttamiseksi on useimpien valmistajien tapauksessa näiden kahden yhdistelmä.

Valmistusalalla toimivien globaalien RE100-yritysten joukossa keskimääräinen tavoitevuosi pelkän uusiutuvan energian käytön saavuttamiselle on vuosi 2050.

Lisäksi monet valmistajat, Epson mukaan lukien, ymmärtävät, että niiden koko arvoketjun tuottamat epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3 -päästöt) ovat paljon suuremmat kuin niiden oman sähkönkäytön synnyttämät kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2 -päästöt). Näin ollen alan Scope 2 -päästöjen vähentäminen käyttämällä uusiutuvaa energiaa – seikka, jonka ala voi tehdä myös itsenäisesti – vaikuttaa todennäköisesti erityisen merkittävästi yhteiskuntaan. Tavoitteiden asettaminen ajoissa sekä sen osoittaminen, että yritys on omalta osaltaan sitoutunut ratkaisemaan ilmastonmuutosta, ovat avainseikkoja siinä, että yritys menestyy yhdessä toimittajiensa kanssa ja että voidaan saavuttaa kestävä yhteiskunta.

”Suurten yritysten kohdalla investointien tuotto on vielä yksi seikka, joka puhuu uusiutuviin energialähteisiin sijoittamisen puolesta. Pienemmissäkin yrityksissä investointien tuotot ovat mahdollisia, mutta tämä riippuu maantieteellisestä sijainnista. Valtion kannustimet voivat ainoastaan nopeuttaa tätä siirtymää, joka on todella tarpeen”, sanoo Christy Slay, The Sustainability Consortiumin Chief Executive Officer.

“”Epson on onnistunut pysymään askeleen edellä alallaan ja näyttää esimerkkiä paitsi Japanissa, myös koko maailmassa.”���

Christy Slay, Chief Executive Officer, The Sustainability Consortium

Vihreämmän valmistuksen tulevaisuus

Ilmastonmuutoksen hidastaminen hyödyttää ihmiskuntaa monin eri tavoin, mutta valmistusalan yrityksille ja niiden sidosryhmille oikeanlaisen lähestymistavan valinta voi tuoda lisäksi kaupallista hyötyä.

Kuluttajat ja sijoittajat palkitsevat nimittäin yhä todennäköisemmin ympäristöasiat huomioon ottavia yrityksiä, mikä tekee ympäristöasioiden huomioimisesta olennaisen seikan yrityksen markkina-aseman säilyttämisessä pitkällä tähtäimellä. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden käytön ja oman sähköntuotannon lisääminen voi auttaa yritystä selviämään paremmin avointen markkinoiden sähkönhintojen rajujenkin vaihteluiden keskellä.

”Pelkän uusiutuvan energian käytön saavuttaminen on haastavaa, mutta jokaisen yrityksen päätavoitteen tulisi tällä hetkellä olla päästä mahdollisimman pian mahdollisimman lähelle sitä”, sanoo Slay.

Lisätietoja kestävästä kehityksestä Epsonilla