Miten tekniikan kehitys tulee vaikuttamaan liiketoimintaan?

Eurooppalaiset työntekijät ovat epävarmoja tekniikan kehityksen vaikutuksesta liiketoimintaan ja haluavat yritysten valmistautuvan tuleviin muutoksiin

Miten tekniikan kehitys tulee vaikuttamaan liiketoimintaan?

Tekniikan kehitys tuo mukanaan työelämän vallankumouksen. Kuten missä tahansa vallankumouksessa, sen vaikutusalueeseen kuuluvien yksilöiden ja ryhmien tulkinta vallankumouksesta voi vaikuttaa sen kulkuun. Epson on juuri saanut valmiiksi tutkimuksen siitä, miten eurooppalaiset työntekijät uskovat uuden tekniikan vaikuttavan yritysten liiketoimintaan.

Toteutimme tutkimuksen haastattelemalla 17:ää johtavaa asiantuntijaa, joiden ennusteet ja hypoteesit annoimme yli 7 000 eurooppalaisen yritysjohtajan ja työntekijän arvioitaviksi, jotta ymmärtäisimme, miten tekniikan tuomaan muutokseen suhtaudutaan.

On selvää, että olemme risteyskohdassa. Suurin osa vastaajista uskoi, että uusi tekniikka tulee mullistamaan heidän oman alansa 10 vuoden sisällä. Ääripäissä 8 prosenttia uskoi täydelliseen vallankumoukseen ja vain 2 prosenttia ei uskonut sen vaikuttavan ollenkaan omaan alaansa. Mutta jos liiketoiminta on muuttumassa, miten eurooppalaiset työntekijät uskovat muutoksen näkyvän?

Näkemykset tulevaisuudesta riippuvat toimialasta

Vastaajien erilaiset näkemykset nostivat esiin sen seikan, että erilaiset tekniset ratkaisut tulevat vaikuttamaan eri aloille eri tavoin. Puettavaa tekniikkaa pidettiin merkittävimpänä uutena tekniikkana, joista tutkimuksessamme kysyttiin (muita olivat esimerkiksi 3D-tulostus, tekoäly ja robotiikka). Puettavaan tekniikkaan suhtautui positiivisesti 65 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä. Biotulostukseen ja cobotteihin (ihmisen kanssa yhteistyötä tekeviin robotteihin) suhtauduttiin vähiten positiivisesti, sillä vastaajista hyväksyi nämä vastaavasti 58 ja 57 prosenttia.

Tämän eron saattaa selittää se, että puettavan tekniikan käyttöalue nähdään ja koetaan laajempana, kun taas biotulostuksen käyttö rajoittuu lähinnä terveydenhuoltoalalle. Myös tietoisuus uusista tekniikoista saattaa vaikuttaa tulokseen, sillä 60 prosenttia vastaajista oli tietoisia puettavasta tekniikasta, mutta vain 37 prosenttia oli kuullut biotulostuksesta. Tämä korostaa uuteen tekniikkaan sopeutumisen haasteita sekä muutoksen ymmärtämisen ja yritysten valmistautumisen tärkeyttä.

Positiivinen valmistautuminen

Vaikka alojen välillä on eroja, yhteistä niille on yleinen halukkuus ottaa uutta tekniikkaa käyttöön. Tämä optimismi saattaa tosin olla turhaa, jos organisaatiot eivät aktiivisesti hyödynnä uuden tekniikan mahdollisuuksia. Vain 14 prosenttia piti omaa organisaatiotaan ”erinomaisena” uuden tekniikan kehityksen seuraajana, ja vähemmän kuin kolmasosa (28 %) uskoi oman organisaationsa olevan erityisen hyvä ottamaan uutta tekniikkaa käyttöön. Organisaatiot saattavat siis laiminlyödä uuteen tekniikkaan valmistautumisen ja siihen sopeutumisen, mikä johtaa vaikeuksiin tavoitteen eli tekniikan saumattoman integroinnin saavuttamisessa. Merkittävä osuus, 57 % eurooppalaisista työntekijöistä, uskoo, että eri alat ja organisaatiomallit tulevat muuttumaan merkittävästi tekniikan vaikutuksesta seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Sopeutumisen edut

Vaikka uuteen tekniikkaan sopeutuminen tuo oman haasteensa liiketoiminnalle – 59 prosenttia työntekijöistä uskoo, että se tulee nostamaan toiminnan kustannuksia –, se on sitä tärkeämpää. 79 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että uusi tekniikka voisi parantaa organisaatioiden tehokkuutta. Tämä ennakoi tulevaisuutta, jossa meillä on enemmän aikaa ja jossa työajat ovat joustavammat.

77 prosenttia vastaajista odotti tekniikan muutoksen tuovan myös lisää liikevoittoa. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan pelkästään teollisessa internetissä (IoT) on 6,2 miljardin dollarin potentiaali vuoteen 2025 mennessä. 1. Vaikka näistä luvuista voidaan olla eri mieltä, muutoksen merkitys on työntekijöille selviö. 76 prosenttia vastaajista uskoi, että tekniikka avaa uusia kasvumahdollisuuksia ja 74 prosenttia vastaajista odotti sen lisäävän kilpailua heidän omalla alallaan.

Tämä on muutoksen aikaa, ja tutkituista eurooppalaisista työntekijöistä 81 prosenttia oli sitä mieltä, että tämä muutos tulee haastamaan tavan, jolla ymmärrämme työmme tällä hetkellä. Viime kädessä muutoksessa mukana pysyminen ei ole vain kilpailukyvyn säilyttämistä vaan tekniikan valjastamista tulevaisuuden kasvun tueksi.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.