Epsonin uusi raportti tarkastelee kestävään kehitykseen liittyviä odotuksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan koronapandemian aikana ja sen jälkeen

Epsonin julkaisi kestävään kehitykseen ja yhteiskunnallisiin näkökohtiin liittyvän indeksiraportin

Epsonin uusi raportti tarkastelee kestävään kehitykseen liittyviä odotuksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan koronapandemian aikana ja sen jälkeen

Epsonin julkaisemassa uudessa indeksiraportissa tarkastellaan sitä, mitä muutoksia kestävään kehitykseen ja yhteiskunnallisiin näkökohtiin liittyvissä painotuksissa ja odotuksissa on tapahtunut ja mitä muutoksia niihin on odotettavissa koronapandemian jälkeen. Raportissa pyritään tunnistamaan sekä yritysten tekemiä toimia että asiakkaiden ja työntekijöiden odotusten synnyttämiä mahdollisuuksia ja uhkia. Samalla siinä selvitetään myös demografisia ja alueellisia eroja.

Raportti sisältää tulokset kesän 2020 aikana tehdystä kyselytutkimuksesta, jossa yli 4 000 Euroopassa ja Lähi-idässä asuvalta vastaajalta kysyttiin heidän toimistaan ja asenteistaan liittyen kestävään kehitykseen [1]. Kyselytutkimuksen jälkeen toteutetiin vielä haastatteluita ja keskustelutapahtumia, joissa pureuduttiin tutkimuksen tuloksiin syvemmin.

”Epsonille kestävä kehitys on jo pitkään ollut yksi liiketoimintamme kulmakivistä sekä valmistamiemme tuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa että siinä, miten itse toimimme ja miten harjoitamme liiketoimintaamme. Emme usko olevamme yksin pyrkimyksissämme saavuttaa kestävämpää tapaa harjoittaa liiketoimintaa, mutta pandemia on saanut aikaan muutoksia painotuksissa useiden kohdalla”, sanoo Epson Europen varatoimitusjohtaja Darren Phelps.

”Halusimme yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa oppia ymmärtämään, miten teknologiaa voidaan mukauttaa niin, että se tukee tavoitetta saavuttaa kestävämpi ja taloudellisesti kannattavampi tulevaisuus. Tässä raportissa selvitetään, mitä saimme tietää niistä nykyisistä ja tulevista toimista sekä sidosryhmien odotuksista, joilla on vaikutusta yrityksen menestymiseen.”

Tärkeimmät oppimamme asiat:

  • Koronakriisin aikana vain alle neljäsosa Euroopan ja Lähi-idän yrityksistä nosti kestävän kehityksen ja yhteiskunnalliset asiat kolmen tärkeimmän painotuksensa joukkoon.
  • Tämä on ristiriidassa yleisen katsontakannan kanssa, sillä 71 % ihmisistä (sekä asiakkaista että työntekijöistä) nosti ympäristö- ja yhteiskunnalliset asiat tärkeäksi seikaksi.
  • Lisäksi 83 %:lle ihmisistä oli tärkeää, mitä ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia heidän itse ostamillaan tuotteilla ja palveluilla on.
  • Sekä toimistolla että kotona työskentelevät sanoivat, että ympäristötekijät täytyy ottaa merkittävällä tavalla huomioon tuotteissa, joita heidän käyttöönsä annetaan (70 % vastasi, että etätyöskentelyyn käytettävien teknologioiden täytyy olla pitkäikäisiä, energiatehokkaita tai aiheuttaa vähemmän jätettä).
  • 81 % työntekijöistä taas ilmoitti, että heille on tärkeää, että heidän työnantajansa tukee yhteiskunnallisia ja ympäristöasioita.
  • IT-asioista päättävät henkilöt kulkevat etujoukoissa mitä tulee positiivisesti ympäristön tulevaisuuteen vaikuttaviin suunnitelmiin. Tämä auttaa varmasti niitä yrityksiä, joiden tarkoituksena on priorisoida näitä asioita pandemian jälkeen ja pyrkiä paremmin vastaamaan asiakkaiden ja työntekijöiden odotuksiin.
  • Vaikka alueellisia ja sukupolvien välisiä eroja eittämättä on, suurin osa on kuitenkin sitä mieltä, että kestävän kehityksen mukaisesta ja yhteiskuntaa tukevasta toiminnasta on etua yrityksille.

 

Kestävän kehityksen asema – nyt ja koronapandemian jälkeen

On selvää, että koronapandemian mukanaan tuomat paineet pakottivat yritykset miettimään painotuksiaan uusiksi. Näyttää kuitenkin valitettavasti siltä, että kestävä kehitys ja yhteiskunnalliset asiat laitettiin useissa yrityksissä syrjään, sillä 76 % vahvisti, etteivät nämä kuuluneet yrityksen kolmen tärkeimmän painotuksen joukkoon. Positiivista kuitenkin on, että painotusten odotetaan muuttuvan, kun kriisi on vihdoin ohi, sillä 65 % vastasi, että nämä asiat nousevat tärkeämpään asemaan koronapandemian jälkeen.

Toimistotekniikassa kestävä kehitys ja kustannustehokkuus voivat kulkea käsi kädessä. Tällaiset ratkaisut kuitenkin usein sivuutetaan, kun tuuliturbiinien ja aurinkopaneelien kaltaiset makrotrendit saavat monet kuvittelemaan, että kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ovat kalliita eivätkä kaikkien saatavilla.

 

IT-asioista päättävät henkilöt näyttävät tietä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin

IT-asioista päättävät henkilöt kulkevat etujoukoissa mitä tulee positiivisesti ympäristön tulevaisuuteen vaikuttaviin suunnitelmiin, ja 79 % odottaakin ympäristö- ja yhteiskunnallisten asioiden merkityksen kasvavan koronapandemian jälkeen.  Tämä voi selittyä sillä, että näillä henkilöillä on parempi käsitys ja tieto käytettävissä olevista yksinkertaisista teknologiaratkaisuista sekä paremmat mahdollisuudet ottaa niitä käyttöön ja seurata niiden vaikutusta.

”Jo nyt on tiedossa, että mustesuihkuteknologia on ympäristön kannalta merkittävästi parempi vaihtoehto kuin laserteknologia, ja olemmekin puhuneet mustesuihkuteknologiaan vaihtamisen puolesta jo vuosien ajan”, sanoo Darren Phelps. ”Yksinkertaisesti sanottuna: jos kaikki Euroopan lasertulostimet vaihdettaisiin Epsonin yrityskäyttöön tarkoitettuihin lämmöttömiin mustesuihkutulostimiin, voisimme säästää vuosittain niin paljon energiaa, että se riittäisi vähentämään hiilidioksidipäästöjä 410 miljoonaa kiloa ja alentamaan energiakustannuksia jopa 152 miljoonaa euroa joka vuosi. [2]

Kestävän kehityksen avaamat mahdollisuudet

Ympäristö- ja yhteiskunnallisiin asioihin sitoutuneet yritykset saavat pyrkimyksistään myös muita, vähemmän ilmeisiä etuja. 82 % päätöksentekijöistä ja 78 % muista kuin päätöksentekijöistä nimittäin uskoo, että näillä pyrkimyksillä on vaikutusta yrityksen toimintaan ja menestykseen. 

  • 44 % uskoo niiden vaikuttavan brändin maineeseen,
  • 40 % työntekijöiden uskollisuuteen ja
  • 38 % työvoiman tuottavuuteen.


Lisäksi 86 % niistä yrityksistä, jotka panostavat ympäristö- ja yhteiskunnallisiin asioihin, odottaa näkevänsä liiketoiminnan voittojen kasvua seuraavan vuoden / viiden vuoden aikana.

Kuluttajina tai asiakkaina 83 %:lle vastaajista oli tärkeää, mitä ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia heidän itse ostamillaan tuotteilla ja palveluilla on. Työntekijän näkökulmasta näillä asioilla oli merkitystä 81 %:lle vastaajista, ja kyseiset vastaajat haluavat nähdä, että myös heidän työnantajansa tukee näitä asioita. Tämä onkin ratkaiseva tekijä tulevaisuuden työvoiman suunnittelussa.

 

Työntekijät (iästä riippumatta) haluavat, että niin kodin kuin toimiston laitteisiin suhtauduttaisiin harkitsevammin

Työntekijät haluavat nähdä kestävän kehityksen mukaisia toimia myös liittyen tuotteisiin, joita heidän käyttöönsä annetaan. 70 % sanookin, että on välttämätöntä, että tuotteet on joko tehty kestämään, että ne ovat energiatehokkaita ja/tai että ne auttavat vähentämään jätettä.

Ja vaikka sukupolvien välinen ero on ilmeinen – yli 76 % alle 22-vuotiaista ja 71 % 23–37-vuotiaista odottaa, että yhteiskunnalliset ja ympäristöasiat nousevat merkittävämpään asemaan koronapandemian jälkeen, kun vastaava luku yli 54-vuotiaiden kohdalla on vain 55 % – juuri vanhemmat ikäluokat vaativat muita useammin laitteilta energiatehokkuutta, pitkäikäisyyttä ja sitä, että niistä aiheutuu vähemmän jätettä.


Lue lisää ja tutustu raporttiin täällä: www.epson.fi/eco-values

[1] Kyselytutkimuksen suoritti Epsonin puolesta B2B International kesäkuussa 2020.

[2] Luvut perustuvat Epsonin laskelmiin. TÜV Rheinlandin vahvistama menetelmä, joka perustuu ”tyypilliseen energiankulutukseen”, joka on määritelty ja/tai simuloitu Energy Star -testimenetelmällä ja joka esitetään muodossa kWh/vuosi. Mallit, jotka on määritetty käyttämällä IDC:n HCP-seurantaa vuoden 2019 2. neljänneksellä (tiedot vuoden 2015 1. neljänneksen ja vuoden 2018 4. neljänneksen väliseltä ajalta), ja vuonna 2018 asennetut tulostimet 22 EU-maassa IDC:n mukaan (”Installed Base by Vertical, 2019Q2”). Vertailulaskelmat löytyvät täältä: https://www.epson.eu/neop-footnotes

Lisätietoja Epsonin kestävää kehitystä tukevista toimista osoitteesta: https://www.epson.eu/greenreport